Nakladanie s odpadovými vodami

Koncepcia nakladania s odpadovými vodami v Obci Richnava

Štúdia alternatívnych riešení likvidácie odpadových vôd v Obci Richnava pdf 796 kB

Pripomienky k štúdii môžete predkladať prostredníctvom diskusného fóra, elektronickou poštou alebo poštou na adresu obce.

 

Diskusné fórum

Obec a spracovatelia štúdie možností sa dohodli na diskusnom fóre, ktoré považujú za vhodnú platformou pre komunikáciu zainteresovaných účastníkov: obyvateľov Obce Richnava a susediacich obcí, užívateľov a majiteľov nehnuteľností v obci, enivironmentálnych združení, riešiteľského tímu, poslancov a starostu obce, orgánov životného prostredia, spracovateľa územného plánu obce, spracovateľa programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a ďalších podľa určených pravidiel.

 

Návrh postupu krokov pre vytvorenie koncepcie


Štúdia možností -  Riešiteľský týmOsnova štúdie

 

Pracovné stretnutia

Pracovné stretnutie riešiteľského tímu so starostkou, Richnava 15.7.2009 - Fotografie, Záznam z rokovania