Povinné informácie

Meno inštitúcie
Obec Richnava

Adresa
053 51 Richnava 124

Identifikačné číslo organizácie
00 329 525

Daňové identifikačné číslo
2021331510

Číslo účtu/kód banky
IBAN: SK24 5600 0000 0034 5207 3001

 

Rozhodnutia obce (opravné prostriedky a súdne preskúmavanie)

Sadzobník správnych poplatkov

Postup Obce Richnava pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk (§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)

Prevod a prechod majetku obce do vlastníctva inej osoby (§ 5 odsek (6) zákona 211/2000 Z. z.)


Spôsob zriadenia Obce Richnava
Podľa Ústavy Slovenskej republiky a Zákona o obecnom zriadení (369/1990)

Právomoci a kompetencie obce Richnava

Orgány Obce Richnava

Organizačná štruktúra

Ďalšie informácie