Postup Obce Richnava pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Obec Richnava vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány obce - obecné zastupiteľstvo a starosta obce v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi.

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:

a) o vybavovaní sa vedú samostatné spisy

b) lehota na vybavenie je štyri mesiace od dôjdenia podania na obecný úrad
Starosta obce môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, ak je to potrebné na objektívne zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností.

c) obec (poverení zamestnanci obce) je oprávnená vyzvať žiadateľa. resp. toho kto podal podanie aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie.
Zároveň je oprávnená požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní.
Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, obec môže vec vybaviť alebo odložiť.

d) o výsledku vybavenia obec upovedomí subjekt písomne.

e) anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.