Informácia o projekte

MOaPS

 

Obec Richnava bola úspešná so žiadosťou v rámci výzvy :  PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ ktorú vyhlásil Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán, názov projektu:

Miestne občianske a preventívne služby v obci Richnava, kód projektu: NFP401406DKF6.

 

Na základe rozhodnutia o schválení  žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, bol obci schválený príspevok vo výške 488 600,74 Eur.

V rámci projektu bolo výberovým konaním vybraných 12 úspešných uchádzačov, ktorí vykonávajú v našej obci tieto aktivity:

Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít

 • monitorujú a vykonávajú dohľad nad ochranou verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním  ( monitorovanie dlhodobo opustených rodinných domov a obydlí, evidencia poškodených dopravných značiek, osvetlení a chýbajúcich poklopov ),
 • monitorujú a hlásia prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR,
 • monitorujú a hlásia prípady podozrení z nelegálneho výrubu lesa,
 • poskytujú informácie a vzdelávanie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny, prevencie užívania návykových látok a tým aj predchádzaniu vzniku či prehlbovaniu sociálnych patológií,
 • ak obec nevyužíva iné profesie, ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci tak kontrolujú školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťujú príčiny ich neúčasti na vyučovaní.

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb

 • kontrolujú pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách (po 22.00 hod.) bez prítomnosti rodičov,
 • kontrolujú  miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov,
 • spolupráci s PZ SR alebo obecnou políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky. 

Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci

 • monitorujú a hlásia podozrenia z poškodzovania životného prostredia (nelegálny výrub drevín a stromov, nelegálne nakladanie s odpadovými vodami a poškodzovania ochrany vôd a vodných tokov),
 • upozorňujú občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok),
 • upozorňujú na nesprávne dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom, oboznamujú  a podporujú obyvateľov s významom triedenia odpadu,
 • ohlasujú požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR,
 • kontrolujú dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar.

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky:

 • monitorujú a zabezpečujú bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,
 • predchádzajú a zisťujú vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov,
 • monitorujú a okamžite nahlasujú Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť).

 

Plagát MOaPS .pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 187.04 kB