Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN 22019 o úhrade v školskej jedálni

VZN 22019 o úhrade v školskej jedálni

VZN 22019 o úhrade v školskej jedálni.pdf Stiahnuté: 100x

VZN č. 1/2019 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava

VZN č. 12019 o zmene VZN č. 42009 dotácia pre MŠ na žiaka od 01042019.pdf Stiahnuté: 349x

2018

VZN 1/2018, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska Richnava

VZN 1_2018.pdf Stiahnuté: 450x

VZN 2/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN 2_2018.pdf Stiahnuté: 896x

VZN 3/2018 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava

VZN č. 32018 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf Stiahnuté: 880x

VZN 4/2018 o záväznej časti územného plánu obce Richnava

VZN 4_2018 o záväznej časti územného plánu obce Richnava.pdf Stiahnuté: 888x

VZN 5/2018 ktorým sa mení VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

VZN 5_2018.pdf Stiahnuté: 930x

2017

VZN 1/2017 o ambulantnom predaji výrobkov na trhovom mieste

VZN 1_2017.pdf Stiahnuté: 357x

VZN 2/2017, ktorým sa mení VZN 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

VZN 2_2017.pdf Stiahnuté: 332x

VZN 3/2017 o miestnych daniach na území obce Richnava

VZN 3_2017.pdf Stiahnuté: 1503x

VZN 4/2017 ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného

VZN 4_2017.pdf Stiahnuté: 829x

2016

Príloha k VZN číslo 1/2016 - Žiadosť o poskytnutie dotácie

Ziadost o poskytnutie dotacie.rtf Stiahnuté: 278x

VZN číslo 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

VZN 1_2016.pdf Stiahnuté: 246x

VZN číslo 2/2016 o organizácií miestneho referenda

VZN 2_2016.pdf Stiahnuté: 197x

VZN číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

VZN 3_2016.pdf Stiahnuté: 267x

VZN číslo 4/2016 ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava

VZN 4_2016.pdf Stiahnuté: 221x

VZN číslo 5/2016 o miestnych daniach na území obce Richnava

VZN 5_2016.pdf Stiahnuté: 275x

2015

VZN číslo 1/2015

VZN 1_2015.pdf Stiahnuté: 269x

VZN číslo 2/2015

VZN 2_2015.pdf Stiahnuté: 219x

VZN číslo 3/2015

VZN 3_2015.pdf Stiahnuté: 255x

Stránka