Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2016

VZN číslo 4/2016 ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava

VZN 4_2016.pdf Stiahnuté: 260x

VZN číslo 5/2016 o miestnych daniach na území obce Richnava

VZN 5_2016.pdf Stiahnuté: 309x

2015

VZN číslo 1/2015

VZN 1_2015.pdf Stiahnuté: 315x

VZN číslo 2/2015

VZN 2_2015.pdf Stiahnuté: 246x

VZN číslo 3/2015

VZN 3_2015.pdf Stiahnuté: 291x

2013

VZN číslo 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

VZN 1_2013.pdf Stiahnuté: 229x

VZN číslo 2/2013

VZN 2_2013.pdf Stiahnuté: 260x

VZN číslo 3/2013

VZN 3_2013.pdf Stiahnuté: 269x

VZN číslo 4/2013

VZN 4_2013.pdf Stiahnuté: 235x

2009

VZN číslo 3/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava (formát rtf)

2_2009.rtf Stiahnuté: 239x

2008

VZN číslo 8/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava

8_2008.doc Stiahnuté: 188x

VZN číslo 7/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Richnava

7_2008.doc Stiahnuté: 212x

VZN číslo 6/2008 o miestnych daniach na území obce Richnava

6_2008.doc Stiahnuté: 194x

2007

Harmonogram zvozu odpadu na rok 2008

harmonogram_zvozu_2008.pdf Stiahnuté: 188x

VZN 2/2007 o zmene Všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území Obce Richnava číslo 1/2004 vydaného 11.12.2003

VZN_2_2007.pdf Stiahnuté: 206x

VZN 1/2007 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia o používaní miestnych komunikácií na území Obce Richnava

VZN_1_2007.pdf Stiahnuté: 209x

2006

VZN 2/2006 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN_cas_predaja.pdf Stiahnuté: 162x

VZN 1/2006 o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN_zumpy.pdf Stiahnuté: 145x

2005

Formulár žiadosti.doc

VZN_4_2005_ziadost.doc Stiahnuté: 175x

VZN 4/2005 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce Richnava

VZN_poskytovanie_dotacii.pdf Stiahnuté: 155x

Stránka