Ďalšie informácie

Do Zbierky zákonov SR, Všeobecne záväzných nariadení obce, Uznesení  obecného zastupiteľstva možno nahliadať v úradných hodinách v podateľni obce.
 
Sťažnosti, žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách v podateľni obce. Tieto podania je možné podávať ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou.
 
Informácie o obci a informácie o postupe pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane lehôt, opravných prostriedkov a možnosti súdneho preskúmania, prehľad právnych predpisov, pokynov, výkladových stanovísk a inštrukcií podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci možno získať v úradných hodinách v podateľni obce. O uvedené informácie je možné požiadať ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou.