Právomoci a kompetencie Obce Richnava

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:
- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
- zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)