Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)


Obec Richnava v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Richnava:


a) Predpisy

- zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
- zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
- zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce


b) Pokyny

Starosta obce nevydal interné pokyny.


c) Inštrukcie

Obec Richnava nevydala žiadne inštrukcie na úsekoch, kde vykonáva kompetencie.


d) Výkladové stanoviská

Obec Richnava tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je budovaná ako jednostupňová.
Obec nevydala žiadne výkladové stanovisko pre vnútorný alebo vonkajší chod právnickej osoby verejného práva.

 

Postup Obce Richnava pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211 / 2000 Z. z.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií (platný od 1.1.2009)

Formulár žiadosti o poskytnutie informácií (formát rtf)

Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie (formát rtf)