Rozhodnutia obce

(opravné prostriedky a súdne preskúmavanie)

 

1) Opravné prostriedky voči rozhodnutiam obce:

- Miesto podania opravného prostriedku: Obec Richnava, 053 51 Richnava 124

- Spôsob podania opravného prostriedku: zásadne písomne a v dvoch exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia obce nevyplýva niečo iné.

- Lehota na podanie opravného prostriedku:
zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

2) Súdne preskúmavanie rozhodnutí obce

Súdnemu preskúmavaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.

Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.