Riešiteľský tím

Igor Bodík, Milan Matuška, Róbert Zvara, Elena Fatulová


 Doc. Ing. Igor Bodík, PhD

Krátka profesionálna charakteristika

Doc. Ing. Igor Bodík, PhD pracuje v chémii a technológii životného prostredia a je v súčasnosti docentom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho hlavné pracovné zameranie je orientované na všetky aspekty biologického čistenia odpadových vôd s odstraňovaním živín (štúdium na RWTH Aachen, Nemecko 1990-1991).

Je autorom mnohých technologických návrhov veľkých ČOV realizovaných v ostatných rokoch na Slovensku (Trnava, Martin-Vrútky, Myjava, PCA Peugeot Trnava, atď.), ako aj autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v medzinárodných časopisoch a na konferenciách.

Viedol výskum v oblasti vývoja a aplikácie malých anaeróbno-aeróbnych ČOV (takmer 1000 realizácií v krajinách EU).

Aktuálne sa zaoberá využitím membránovej filtrácie v biologických procesoch ČOV.

Je jedným zo zakladajúcich členov Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky.

Spolupracuje s organizáciou Globálne partnerstvo pre vodu pre Strednú a Východnú Európu (GWP CEE). V tejto organizácii zastáva funkciu vedúceho medzinárodnej pracovnej skupiny pre trvalo udržateľnú sanitáciu (zahŕňa aj odstraňovanie odpadových vôd). Je spolu editorom publikácie GWP CEE: Udržateľná sanitácia v krajinách strednej a východnej Európy – v ústrety potrebám malých a stredných sídiel. Je to jedinečná publikácia, v ktorej sú popísané problémy krajín regiónu, ako aj systém otvoreného plánovania v oblasti odstraňovania odpadových vôd. Originál publikácie je v angličtine, bola preložená do 11 jazykov regiónu a aj do ruštiny a čínštiny, čím sa zvýrazňuje jej význam z hľadiska metodického.

 

 Milan Matuška

Charakteristika profesionálnej praxe

Vodohospodárske plánovanie, štúdie, projektovanie, stavebný dozor – 6 rokov ako projektant v štátnych organizáciách, zaoberajúcich sa vodohospodárskym plánovaním, štúdiami, projektovaním (vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros, Dubník II, kanalizácia časti Komárna) investičný dozor (rekonštrukcia ochranných hrádzí dolného Váhu po povodni v roku 1965).

Návrh, zavedenie a prevádzkovanie monitoringu vôd a hodnotenie nameraných dát – 21 rokov na Hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) v Bratislave vo funkciách vedúci odboru podzemných vôd a vedúci odboru komplexného monitoringu pre Gabčíkovo-Nagymaros na slovenskom území. Zahraničná expertíza na Cypre: Zlepšenie získavania, zberu a spracovania hydrometeorologických údajov na Cypre (1981-1984) – súbežne s prácou na SHMÚ; projekt bol financovaný Svetovou Meteorologickou organizáciou.

Návrh, zavedenie a koordinácia národného monitorovacieho systému životného prostredia na Slovensku – 2 roky ako vedúci oddelenia monitoringu na Ministerstve životného prostredia SR (MŽP SR).

Koordinácia a riadenie národných a medzinárodných aktivít v oblasti ochrany vôd a integrovaného riadenia vodných zdrojov vrátane plánovania, výskumu a zavádzania Rámcovej smernice EÚ pre vodu (EÚ RSV) – 8 rokov praxe (3 roky ako vedúci oddelenia pre kvalitu vôd a 5 rokov ako riaditeľ odboru ochrany vôd) na MŽP SR, vedúci expertnej skupiny pre monitoring vôd a ich hodnotenie v rámci Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja – MKOD/ICPDR). Riaditeľ slovensko-holandského projektu, zameraného na prípravu Slovenska v oblasti implementácie Rámcovej smernice pre vodu (RSV) EÚ.

Koordinácia a riadenie národných a medzinárodných aktivít v oblasti ochrany vôd a ovzdušia, odpadového hospodárstva a riadenia environmentálnych rizík, vrátane aplikovaného výskumu – 3 roky ako generálny riaditeľ sekcie na MŽP SR (riaditeľ pre vodu za SR vo výbore riaditeľov pre vodu v rámci EÚ, člen Koordinačnej skupiny EÚ pre implementáciu RSV, vedúci delegácie SR v MKOD/ICPDR).

Riaditeľ dánsko-slovenského projektu pre aplikáciu dánskeho systému GeoEnviron v slovenských podmienkach (pre identifikáciu a klasifikáciu starých environmentálnych záťaží, vrátane inštitucionálneho zabezpečenia).

Riaditeľ slovensko-dánskeho projektu na aplikáciu dánskeho hydrologického modelu MIKE 11 pre povodie Bodrogu a Hornádu (pre riadenie povodňových situácií a optimalizáciu preventívnych opatrení).

Koordinácia činnosti v rámci svetového programu Globálneho partnerstva pre vodu (Global Water Partnership – GWP) v 12 krajinách strednej a východnej Európy (GWP CEE) – 6 rokov praxe ako vedúci regionálneho sekretariátu pre podporu činnosti v zúčastnených a regionálnej riadiacej štruktúry a efektívnu komunikáciu s centrálnym sekretariátom so sídlom v Štokholme. Koordinácia programov, orientovaných na účasť verejnosti, národné dialógy o udržateľnom riadení vôd, vzdelávanie v oblasti vôd, efektívnu komunikáciu profesionálnych predpovedných pracovísk s verejnosťou v prípadoch prívalových povodní, udržateľnú sanitáciu s osobitným ohľadom na potreby malých a stredných sídiel v regióne, presadzovanie integrovaného riadenia vôd a identifikáciu medzier pri implementácii EÚ smerníc pre vodu a najmä pre EÚ RSV. Spolupráca s organizáciou ZMOS v pracovnej skupine pre implementáciu integrovaného manažmentu vôd na Slovensku.

Súhrn profesionálnej praxe

46 rokov skúseností v oblasti vodného hospodárstva – vypracovávanie štúdií, projektov a programov, investičný dozor (rekonštrukcia ochranných hrádzí), monitoringu podzemných a povrchových vôd (návrh, zavádzanie a implementácia na národnej a medzinárodnej úrovni) štátna správa a jej riadenie na národnej úrovni, koordinácia MVO v regióne strednej a východnej Európy (GWP CEE, jej národné organizácie).

 

 Ing. arch. Róbert Zvara

Krátka profesionálna charakteristika

1990-1996 – Fakulta architektúry STU Bratislava
1996-1997 – Postgraduálne štúdium v angličtine na Academia Istropolitana v Bratislave – odbor AUHC (Architecture and Urban Heritage Conservation)

Ing.arch. Róbert Zvara – architekt, vlastný architektonický ateliér od roku 1997 zameraný na ekologické a trvaloudržateľné princípy v architektúre, interiéri a urbanizme.

Od roku 1998 – práca v treťom sektore, nezisková organizácia Creative projekt manažér pre environmentálne projekty zamerané na alternatívne decentralizované spôsoby čistenia odpadových vôd pre malé obce a komunity do 2000 obyvateľov a projekty protipovodňových a protieróznych úprav v krajine.

1999-2004 – Koordinátor pre Slovensko v rámci projetku CELP –Central European Linkage Program –Alternatívne projekty čistenia odpadových vôd, pre nadáciu Heinz Endowment , Pittsburgh, PA, USA

2000 – Prvý pilotný projekt decentralizovaného alternatívneho čistenia odpadových vôd (24 EO), Nižné Repaše, okres Levoča

2003 – Projekt alternatívnej ČOV v časti obce Tichý Potok (150 EO), okres Sabinov

2004 - Projekt alternatívnej ČOV pre obec Krásna Lúka (700 EO), okres Sabinov

2007 - Projekt koreňovej ČOV pre časť obce Tretí Hámor - Nálepkovo (18 EO), okres Gelnica, podporený nadáciou Ekopolis, REC, UNDP/GEF Danube Wateshed Project

2007 – Prezentácia projektov na Medzinárodnej konferencii a workshope „Water for All Life“ v Baltimore, Maryland, USA

2008 - Prezentácia projektov na Medzinárodnej konferencii v Brusseli –„Sustainable Sanitation Conference“

2008 – Medzinárodná konferencia v Stockholme – „World Water Week“

 

 RNDr. Elena Fatulová

Charakteristika profesionálnej praxe

Pracuje ostatné 2 roky ako konzultant – expert v oblasti ochrany a využívania vôd v rozsahu živnostenského povolenia.

Krátka charakteristika jej profesionálneho pôsobenia

Hydrogeologický prieskum – 18 rokov praxe v inžiniersko-geologickom a hydrogeologickom prieskume v pozícii samostatného riešiteľa úlohy – projektového manažéra – projektová príprava, sledovanie a riedenie terénnych prác (zabudovanie prieskumných vrtov a studní, čerpacie skúšky, kvalitatívny a kvantitatívny monitoring), mapovanie, vyhodnotenie zásob podzemnej vody, vymedzenie ochranných pásiem, záverečné hodnotenie projektov.

Štátna správa – 17 rokov praxe na Ministerstve životného prostredia SR v pozícii odborného referenta – experta na problematiku ochrany vôd, z toho 2 roky v pozícii vedúcej oddelenia ochrany a racionálneho využívania vôd, 2 roky v pozícii zastupujúceho vodného riaditeľa v štruktúrach EK a súčasne v pozícii koordinátora implementácie Rámcovej smernice o vode a ďalších smerníc EÚ za SR – spolupráca na príprave legislatívy vrátane transpozície smerníc EÚ do národnej legislatívy, príprava strategických dokumentov, zodpovedná osoba za podávanie správ na Európsku komisiu, člen dusičnanového výboru EK, člen výboru zriadeného podľa čl. 21 Rámcovej smernice o vode, člen Strategickej koordinačnej skupiny EK, člen RBM EG Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja, koordinácia národných a medzinárodných projektov, koordinácia prác súvisiacich s implementáciou Rámcovej smernice o vode a ďalších smerníc EÚ, práca v komisii pre hraničné vody (vedúca slovensko-maďarskej pracovnej skupiny pre Rámcovú smernicu o vode), príprava seminárov, konferencií, školení spojená s prednáškovou činnosťou.

Konzultačné služby – 2 roky praxe v pozícii konzultanta – poradenstvo v oblasti ochrany a využívania vôd, zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania obcí v súlade so smernicami EÚ (najmä smernicou o odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd) pre Asociáciu vodárenských spoločností a vodárenské spoločnosti, poradenstvo v oblasti prípravy dokumentov v rámci OP ŽP na roky 2007-2013, poradenstvo pre priemyselnú sféru (ASPEK) v oblasti riešenia bodových zdrojov znečistenia a prípravy programov opatrení pre plány manažmentu povodí v súlade s Rámcovou smernicou o vode, príprava a presadzovanie stanovísk k návrhom právnych predpisov v rámci medzirezortných pripomienkových konaní, spolupráca na hydrologickom, hydrogeologickom prieskume zameranom na prípravu programov opatrení v súlade s legislatívou EÚ, prednášková činnosť pre vodárenské spoločnosti a priemyselnú sféru (AVS, IBP).