Postup krokov pre vytvorenie Koncepcie rozvoja nakladania s odpadovými vodami

 

 • Vytvorenie diskusného fóra
 • Oslovenie účastníkov
 • Predstavenie účastníkov v diskusnom fóre
 • Diskusia o návrhu osnovy štúdie
 • Uzavretie diskusie o návrhu osnovy premietnutím pripomienok a návrhov do osnovy štúdie
 • Uzatvorenie zmluvy na spracovanie štúdie podľa dohodnutej osnovy
 • Komunikácia spracovateľov a ostatných účastníkov pri spracovaní štúdie
 • Ukončenie a odovzdanie štúdie, prezentácia štúdie orgánom obce a prizvaným účastníkom, vyplatenie odmeny spracovateľom
 • Výber vhodnej alternatívy (alternatív) pre spracovanie štúdie (štúdií) uskutočniteľnosti
 • Formulácia požiadaviek na štúdiu uskutočniteľnosti
 • Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti
 • Schválenie projektového zámeru
 • Spracovanie projektového modelu nakladania s odpadovými vodami
 • Priemet projektu do PHRaSR a ÚP obce