Štúdia alternatívnych riešení likvidácie odpadových vôd - OSNOVA

1. Úvod – stanovenie cieľov a spôsob ich dosiahnutia

2. Analýza súčasného stavu

2.1. Charakteristika územia obce z hľadiska riešeného problému
Stručné zhodnotenie prírodných pomerov – morfológia územia, hydrologické, hydromorfologické, geologické, hydrogeologické pomery, demografické pomery – počet obyvateľov, posúdenie stavu v zásobovaní pitnou vodou (domové studne, pramene) a vypúšťaní odpadových vôd (žumpy, trativody, priame vypúšťania do toku)

2.2. Identifikácia zdrojov znečistenia povrchových a podzemných vôd
Bodové a plošné zdroje znečistenia, ich charakteristika

 

3. Právne aspekty likvidácie odpadových vôd

3.1. Stručný popis relevantnej európskej, slovenskej a miestnej legislatívy

4. Ideový návrh likvidácie odpadových vôd

4.1. Alternatívy likvidácie odpadových vôd a ich zhodnotenie

4.1.1. Centralizovaný systém

4.1.1.1. samostatná centrálna čistiareň odpadových vôd v Richnave, zber odpadových vôd, dažďové vody, kalové hospodárstvo

4.1.1.2. napojenie na kanalizačný systém a čistiareň odpadových vôd v Kluknave

Pre každú alternatívu sa vykoná:

Finančné zhodnotenie – investície, vrátane vyvolaných investícií, prevádzkové náklady

Náročnosť na realizáciu (postupnosť realizácie, postupné uvádzanie do prevádzky)

Vodoprávne a stavebné povolenie

Možnosti financovania z fondov EÚ alebo iných zahraničných finančných zdrojov, prípadne zo slovenských zdrojov (Fond životného prostredia) alebo z miestnych zdrojov

Predpokladané percento pripojených obyvateľov

Stručný popis výhod a nevýhod

4.1.2. Decentralizované systémy (popis a schémy zahrňujúce možné alternatívne čistenie odpadových vôd a ich možného využitia, dažďové vody, využitie kalov)

Pre každý decentralizovaný systém sa vykoná:

Finančné zhodnotenie

Investície, vrátane vyvolaných investícií

Prevádzkové náklady

Náročnosť na realizáciu (postupnosť realizácie, postupné uvádzanie do prevádzky)

Identifikácia možných právnych problémov pri realizácii jednotlivých alternatív

Náročnosť vodoprávneho a stavebného povolenia

Možnosti financovania z fondov EÚ alebo iných zahraničných finančných zdrojov, prípadne zo slovenských zdrojov (Fond životného prostredia) alebo z miestnych zdrojov

Stručný popis výhod a nevýhod

 

5. Rómske táborisko v katastri Obce Richnava a jej záujmovom území

5.1. Vplyv nelegálneho rómskeho táboriska na fyzický stav krajiny a kvalitu vody,

5.2. Zhodnotenie potenciálnych dočasných zdrojov vody pre obyvateľov bez riadneho bývania, ekonomických aspektov dočasného zásobovania vodou a dočasnej likvidácie odpadových vôd v zmysle platných právnych predpisov,

5.3. Problémy dočasného riadenia vodného hospodárstva a inštitucionálne otázky

5.4. Návrh na rekultiváciu územia a na minimalizovanie vplyvov kontaminovaných lesných pozemkov na kvalitu vody po prípadnom odstránení nelegálnych príbytkov vybudovaných v rómskom táborisku

 

6. Odporúčania expertného tímu na realizáciu ďalších krokov a záver

6.1. Popis systému Otvoreného plánovania, v rámci ktorého sa zúčastňujú na plánovaní systému likvidácie odpadových vôd všetky zainteresované strany, vrátane obyvateľov obce

6.2. Porovnanie relevantných alternatív s označením poradia ich vhodnosti pre dané územie podľa expertného tímu

6.3. Ďalšie odporúčania expertného tímu na vykonanie krokov, vedúcich k realizácii likvidácie odpadových vôd v obci Richnava

Poznámka: Pri vypracovávaní štúdie sa vezmú do úvahy nasledujúce dokumenty a publikácie:

Zásady integrovaného manažmentu vodných zdrojov na území obcí a ich povodí, Čistenie komunálnych odpadových vôd v malých a stredných obciach, Decentralizované čistenie odpadových vôd v krajinách strednej a východnej Európy, Udržateľná sanitácia v krajinách strednej a východnej Európy – v ústrety potrebám malých a stredných sídiel, Stratégia ZMOS v oblasti protipovodňovej prevencie a ochrany územia miest a obcí pred povodňami, Príručka - European Environmental Bureau (EEB) o vodohospodárskej politike EÚ podľa Rámcovej smernice o vodách, Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií, Aktuálny Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES, Relevantné dokumenty k OP ŽP na obdobie 2007-2013 – prioritná os č. 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd