Členovia RT

  

V rámci NP RT I. nám záleží na tom, aby sme vytvorili podmienky pre obsadenie pracovných pozícii najmä miestnymi obyvateľmi z radov Rómov a nerómov, kde sa  aplikujú pravidlá preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov a uchádzačiek.

Za týmto účelom pracuje rozvojový tím, ktorý pozostáva z týchto členov

Rozvojový pracovník plánovania:

PhDr. Martina Gabošová

Cieľom pôsobenia rozvojového pracovníka plánovanie v projekte  Rozvojové tímy I. je podpora zvýšenia životnej úrovne sídelnej komunity aktívnou participáciou jej obyvateľov a zástupcov MRK s relevantnými partnermi na úrovni samosprávy a kľúčových partnerských organizácii s cieľom identifikácie problémov a potrieb a stanovenia spoločných cieľov, inštitucionálna podpora a rozvoj rómskych a pro-rómskych MNO v oblastí participácie a účasti na verejných politikách a zabezpečiť plánovanie, sieťovanie a prepájanie činnosti jednotlivých členov miestneho rozvojového tímu.

 

Sociálny pracovník:

Mgr. Ivana Olexová

Cieľom pôsobenia sociálneho pracovníka v projekte Rozvojové tímy I. je motivovanie a aktivizovanie jednotlivcov a rodín na riešenie problémov a nepriaznivých životných situácií.

Poskytuje základne informácie v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní sociálnej služby, uskutočňuje sociálne intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému. Sprostredkúva kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí, ktorých sa týka daný sociálny problém. Poskytuje pomoc pri riešení problémových záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta. Podáva informácie o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach a sprevádza klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov. Úlohou sociálneho pracovníka je poskytnúť pomoc práve týmto ľuďom. Cieľom jeho práce je podporovať u klientov schopnosť riadiť si svoj život samostatne a vyhnúť sa prepadu. Vďaka poskytnutej pomoci môžu klienti napredovať vpred.

 

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo:

Mgr. Silvia Dominiková

Cieľom pôsobenia Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo v projekte Rozvojové tímy I. je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť formou podpory a prípravy na pracovný trh prostredníctvom pracovného poradenstva v jeho pôsobnosti.

Sprostredkováva možnosti na zvyšovanie kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania (napr. rekvalifikačné kurzy, ukončenie základného vzdelania, výučný list a pod.). Aktivizuje a podporuje rozvoj zručností, ktoré klient  potrebuje na získanie zamestnania (napr. odpoveď na inzerát, telefonický kontakt so zamestnávateľom, zostavenie životopisu). Rovnako pomáha klientom pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia (opätovnému) vstupu na trh práce (napr. zadlženosť a prebiehajúce exekúcie, rodinná situácia, psychologické dôsledky dlhodobej nezamestnanosti – nízke sebavedomie, úzkosť zo zmeny, nízka motivácia a pod.).

 

Nenementorka:

Katarína Jakubíková

Cieľom zavedenia pozície Nenementorka je poskytovať podporu a usmerňovanie Nene v práci s deťmi, rodičmi a rodinami a profesionálnom raste v jej gescii. Podporuje, usmerňuje, dáva spätnú väzbu Nene v jej práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi a spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, odborné a špeciálne lekárstvo...). Spolupracuje s inštitúciami v oblasti starostlivosti o rodinu (sociálna kuratela, včasná intervencia, jasle, materská škola...

 

Nene:

Darina Macková

Laura Tulejová

Cieľom pôsobenia Nene v Rozvojovom tíme je podpora a zdravý vývin dieťaťa vo veku do 6 rokov a zvyšovať rodičovské zručností s cieľom lepšej pripravenosti nástupu detí do formálneho výchovnovzdelávacieho procesu, uľahčiť prekonávanie jazykových, zdravotných, sociálnych, kultúrnych bariér detí z MRK a ich rodičov pri úspešnej adaptácii do predprimárneho vzdelávania, zlepšiť rodičovské kompetencie rodičov, vzťahy medzi rodičom a dieťaťom a využiť domáce prostredie na učenie, podporovať zosúladenie rodinného a pracovného života a pomáhať pri osvojovaní vedomosti o hygienických štandardoch bývania, reprodukčnom zdraví, plánovanom rodičovstve.

 

Rozvojový pracovník pre bývanie:

Miroslav Gabčo

Cieľom zavedenia pozície RPB v projekte je zlepšiť podmienky bývania prostredníctvom ním poskytovaných služieb, vybudovať a udržiavať spolunažívanie obyvateľov v susedstve a v rámci celej sídelnej komunity, zveľadiť a skrášľovať okolité prostredie pri obytných domoch, podpora v environmentálnej oblasti (čierne skládky, odpad, separácia, zeleň), zlepšiť platobnú disciplínu za riadne užívanie bytu.

 

Členovia rozvojového tímu