Zneškodňovanie obsahu žúmp

Zneškodňovanie obsahu žúmp

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ v

Zneškodňovanie obsahu žúmp– podľa VZN č. 1/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody

 

Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd z domácností.

Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a/alebo k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:

  • povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,
  • dažďovej kanalizácie,
  • odvodňovacích rigolov, záhrad, priekop, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečovať vyprázdňovanie jej obsahu v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady v súlade s platnými právnymi predpismi, a to prostredníctvom na to oprávnených právnických alebo fyzických osôb. Obsah žumpy môže zneškodniť len na to oprávnená osoba.

Vytiahnutie žumpy si môžete zabezpečiť prostredníctvom – napr.

  • Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.: 0905 381 095
  • Michal Vaščák: 0907 105 657
  • Prípadne iné oprávnené firmy

 

Vlastník rodinného domu s trvalým pobytom v obci Richnava má nárok dvakrát ročne na preplatenie časti nákladov za vývoz žumpy vo výške 67% z faktúry na základe žiadosti za podmienok, že obec Richnava neeviduje žiadne nedoplatky a doloží: originál dokladu o zneškodnení žumpy, doklad o zaplatení za vykonanú službu a spôsob platby. Výsledná suma sa zaokrúhli na eurocent smerom nahor.

 

Podľa § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon):

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd..

 

Prílohy

Žiadosť o čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp

Žiadosť žumpy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,9 kB
Dátum vloženia: 9. 3. 2020 10:10
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 10. 2023 8:59
Autor: Správce Webu