Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

Čo je rozvojový tím?

Od 18.12.2023 začal v obci Richnava pôsobiť rozvojový tím v rámci Národného projektu Rozvojové tímy I.

Rozvojový tím v obci Richnava je skupina ľudí, ktorí budú koordinovaní a metodicky riadení ÚSVRK. RT prispieva k riešeniu nepriaznivých situácií na úrovni celej sídelnej komunity, s dopadom na minoritu aj majoritu, prostredníctvom kombinovaných investícií ESF+ a EFRR, koordinovaných intervencií v oblastiach ako sú zamestnanosť, vzdelávanie, bývanie, rovnosť príležitostí, sociálne veci, boj s protirómskym rasizmom a iné, ktoré budú prioritizované na základe rozvojových plánov obce.

Je to pilotný projekt so strategickým významom, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie integrovaného komplexného prístupu so zameraním na zlepšovanie životných podmienok s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov všetkých vekových skupín MRK a celej sídelnej komunity v 60 obciach z Atlasu RK.

 

 

NP Rozvojové tímy