Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Členovia rozvojového tímu:

 

Rozvojový pracovník plánovania:

PhDr. Martina Gabošová

Cieľom pôsobenia rozvojového pracovníka plánovanie v projekte  Rozvojové tímy I. je podpora zvýšenia životnej úrovne sídelnej komunity aktívnou participáciou jej obyvateľov a zástupcov MRK s relevantnými partnermi na úrovni samosprávy a kľúčových partnerských organizácii s cieľom identifikácie problémov a potrieb a stanovenia spoločných cieľov, inštitucionálna podpora a rozvoj rómskych a pro-rómskych MNO v oblastí participácie a účasti na verejných politikách a zabezpečiť plánovanie, sieťovanie a prepájanie činnosti jednotlivých členov miestneho rozvojového tímu.

 

Sociálny pracovník:

 

Mgr. Ivana Olexová

Cieľom pôsobenia sociálneho pracovníka v projekte Rozvojové tímy I. je motivovanie a aktivizovanie jednotlivcov a rodín na riešenie problémov a nepriaznivých životných situácií.

Poskytuje základne informácie v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní sociálnej služby, uskutočňuje sociálne intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému. Sprostredkúva kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí, ktorých sa týka daný sociálny problém. Poskytuje pomoc pri riešení problémových záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta. Podáva informácie o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach a sprevádza klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov. Úlohou sociálneho pracovníka je poskytnúť pomoc práve týmto ľuďom. Cieľom jeho práce je podporovať u klientov schopnosť riadiť si svoj život samostatne a vyhnúť sa prepadu. Vďaka poskytnutej pomoci môžu klienti napredovať vpred.

 

 

Nene:

Darina Macková

Simona Pokutová

Cieľom pôsobenia Nene v Rozvojovom tíme je podpora a zdravý vývin dieťaťa vo veku do 6 rokov a zvyšovať rodičovské zručností s cieľom lepšej pripravenosti nástupu detí do formálneho výchovnovzdelávacieho procesu, uľahčiť prekonávanie jazykových, zdravotných, sociálnych, kultúrnych bariér detí z MRK a ich rodičov pri úspešnej adaptácii do predprimárneho vzdelávania, zlepšiť rodičovské kompetencie rodičov, vzťahy medzi rodičom a dieťaťom a využiť domáce prostredie na učenie, podporovať zosúladenie rodinného a pracovného života a pomáhať pri osvojovaní vedomosti o hygienických štandardoch bývania, reprodukčnom zdraví, plánovanom rodičovstve.

Členovia rozvojového tímu