Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zámer navrhovanej činnosti "Aglomerácia Krompachy - dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu

Zámer

navrhovanej činnosti „Aglomerácia Krompachy- dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“ (08/2018)

 

           Obec Richnava podľa ust. § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa:

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Zámer navrhovanej činnosti „Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“ (08/2018)

 

Zámer je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/aglomeracia-krompachy-dobudovanie-verejnej-kanalizacie-vodovodu-08-201

 

 

V Richnave dňa, 28.09.2018

Vyvesené: 28. 9. 2018

Späť