Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak - správa o hodnotení

Oznámenie verejnosti o správe o hodnotení navrhovanej činnosti

„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“

a o mieste a čase jej sprístupnenia

 

Obec Richnava, ako dotknutá obec v zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

 

že dňa 26.08.2022 bola obci doručená správa o hodnotení navrhovanej činností

 

„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak“.

 

Zároveň Vám oznamujeme, že do správy o hodnotení navrhovanej činnosti možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na tunajšom obecnom úrade počas pracovných dní počas úradných hodín v podateľni  obce do 29.09.2022 vrátane, správa o hodnotení navrhovanej činnosti doručená obci je zverejnené aj na internetovej stránke obce Richnava.

 

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti je zverejnená aj na stránke MŽP SR

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina- kosice-usek-trate-krompachy-mimo-1

 

 

Písomné stanoviská verejnosti k správe o hodnotení navrhovanej činnosti je možné predkladať najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

 

Ministerstvo životného prostredie SR

Odbor posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1

812 35 Bratislava

 

 

 

Ivan Dunka, starosta obce

 

Zverejnené dňa 31.08.2022                                                    Zvesené dňa 29.09.2022

Vyvesené: 31. 8. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť